Praktiskt möte på AA- 12 steg 2015-08-17 – 2015-09-19

Tid:00.00-24.00

Närvarande: 13 medlemmar inloggade på mailen

 

P.1 Mötets öppnande: Åke T förklarade mötet öppnat, och hälsade alla hjärtligt välkomna

 

P.2 Val av mötets tjänare:      a) Åke T valdes till mötesordförande.

b) Anne K valdes till mötessekretrare.

c) Kent M valdes till mötesjusterare och till rösträknare.

 

P.3 De 12 traditionerna: AA:s Tolv Traditioner delades ut på mailen.

    

P.4 Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes i sin helhet.

 

P5 Övriga frågor anmäldes: Åke T 1 st, PG 1 st, Lars L 1 st & Roger A 2st.

 

P.6 Föregående Mötesprotokoll: Föregående mötesprotokoll från 2013-03-18 redovisades på mailen

        och godkändes.

 

P.7 Kassarapport: AA12‐steg 2013‐03‐23–2015‐08‐31.

Kassarapport: AA12‐steg 2013‐03‐23–2013‐12‐31:

Vid terminens början 2013‐03‐23                                                                               1 232,29

Hatten perioden 2013‐03‐23–2013‐12‐31                                   1 930,00

Sparränta 2013‐12‐31                                                                                 7,12             1 937,12

 

Utgifter perioden 2013‐03‐23–2013‐12‐31:

Årsavgift Domän                                                                                 225,00        -     255,00

Behållning på bankkonto: 8257‐8,423 471 960‐9 (2013‐12‐31)                        2 914,41

Resultat under perioden 2013‐03‐23–2013‐12‐31                                               1 712,12

 

Kassarapport: AA12‐steg 2014‐01‐01–2014‐12‐31:

Vid terminens början 2014‐01‐01                                                                               2 914,41

Hatten perioden 2014‐01‐01–2014‐12‐31                                   2 985,00

Sparränta 2014‐12‐31                                                                                 2,80             2 987,80

 

Utgifter perioden 2014‐01‐01–2014‐12‐31:

Årsavgift Sörmlands Sparbank                                                                                -    400,00

Årsavgift webbhotell                                                                      - 1 313,00

Årsavgift Domän                                                                                  225,00

Krav avg. Försen inbetalning Domän                                        -      25,00      -  1 993,00

Behållning på bankkonto: 8257‐8,423 471 960‐9 (2014‐12‐31)                        3 929,21

Resultat under perioden 2014‐01‐01–2014‐12‐31                                                  994,80

 

Kassarapport: AA12‐steg 2015‐01‐01–2015‐08‐31:

Vid terminens början 2015‐01‐01                                                                               3 929,21

Hatten perioden 2015‐01‐01–2015‐08‐31                                   1 790,00             1 790,00

 

Utgifter perioden 2015‐01‐01–2015‐08‐31:

Årsavgift Sörmlands Sparbank                                                                                -    500,00

Årsavgift webbhotell                                                                      - 1 313,00       - 1 813,00

Behållning på bankkonto: 8257‐8,423 471 960‐9 (2015‐12‐31)                         3 996,21

Resultat under perioden 2015‐01‐01–2015‐08‐31                                          -       23,00

 

 

 

P.8 Val av tjänare:                       GSR: Anne K mandattid 2år (2015-09 – 2017-09)

  Sekreterare: Utses på varje möte

Kassör: Kent M mandattid 2år (2015-09 – 2017-09)

                                                            Välkomstvärd: Anne K mandattid 2år (2015-09 – 2017-09)

                                                            Mötes öppnare: Kent M mandattid 1år (2015-09 – 2016-09) &

Rob mandattid 2år (2015-09 – 2017-09)

Dagliga Reflektioner: Peter M mandattid 1år (2015-09 – 2016-09) &

                                                            Anne K mandattid 2år (2015-09 – 2017-09)

                                                            Webbansvarig: Åke T mandattid 2år (2015-09 – 2017-09)

Fadder Pool: Birgitta J-W (Bi) mandattid 1år (2015-09 – 2016-09) &

Lars L mandattid 2år (2015-09 – 2017-09).

 

Beslut:                                              Att utse Kent M???? (xxxxxxxx-xxxx) & Åke Töyrä (xxxxxxxx-xxxx) till

  firmatecknare med fullmakt att teckna aa12-steg.se konton &

  handlingar var för sig

 

P.9 Övriga frågor: Anmälda i punkt 5

                                                            a. Domän ansvarig, PG har varit ägare till aa12-steg.se domänen sedan

                                                            gruppen bildades, han vill att någon annan tar över. (PG)

                                                            b. Varför är det så få delningar om ’vårt tillfrisknande’? (Lars L)

                                                            c. Lite osäker men, har vi inte diskuterat (bestämt) att den som roterar

                                                            ut efter ett år, kan bli omvald ett år till om det så önskas. (kan finnas

                                                            dom som tycker att två år är länge och avstår. Därför kanske vi ska

                                                            välja ett år på alla som så önskar, för att känna på. (Roger A))

  d. Eftersom GSR i en AA-grupp på nätet inte kan utföra sitt uppdrag

  som länk mellan grupp - krets - grupp som (Gruppservicerepresentant)

  för att vi inte tillhör någon specifik krets, föreslår jag att ta upp frågan

  om att “döpa om” serviceuppdraget till ordförande att tas upp i övriga

                                                            frågor. Utfallet kan då bli, att ETT års nykterhet är tillräcklig. (Roger A)

                                                            e. Webbhotellet, ska vi ha kvar gamla leverantören eller byta till ny

                                                            stabilare? (Åke T)

Beslut:                                              a. Mötet beslutade att Kent M blir domänansvarig för aa12-steg.se

                                                            b. Mötet beslutade att mandattiden skall vara 2 år. Se bilaga 1

                                                            c. Mötet beslutade att tjänar uppdraget fortfarande skall heta GSR.

                                                            Se bilaga 2

                                                            d. Mötet beslutade att avvakta med att byta webb leverantör.

                                                            Se bilaga 3

 

P.10 Nästa praktiska möte:      Månadsskiftet februari-mars 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

P.11 Mötets avslutande:          Mötesordförande Åke T förklarar 2015 års första PM-möte (praktiska mötet) avslutat & tackar alla som deltagit, synd att inte fler har varit aktiva.

                                                            Mest synd tycker jag att dom senast inloggade inte fått delningarna &  min stora förhoppning är att vår webb leverantör löser detta problem

                                                            snarast!

                                                            Jag tackar för förtroendet att jag fått tjäna er under dessa veckor som

                                                            mötesordförande, nu lämnar jag klubban vidare till Anne & hälsar

                                                            henne välkommen som GSR & önskar henne lycka till, ett litet ord bara

                                                            Anne (vi finns här om det blir motigt någon gång)

 

 

Dag som ovan

 

 

 

                              /Anne K/

                   Mötessekreterare

 

Protokollet justeras:

 

 

 

 

                              /Åke T/                                                                                                      /Kent M/