Protokoll fört vid AA -12 steg Gruppsamvetsmöte (GSM) 2013-11-25

1. Roger A öppnade gruppsamvetsmötet och inledde med ...

Första Traditionen: Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen i AA.

“En välmående AA-grupp erbjuder ett bättre tillfrisknande än en grupp med ständiga konflikter och motsättningar, visar erfarenheten. Därför är vår gemensamma välfärd vårt huvudfokus på gruppsamvetsmötet.

Andra traditionen säger:

För vår grupp finns bara en högsta auktoritet - en älskande Gud, såsom han kommer till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare, de styr oss inte.

“Sålunda är det vårt gemensamma gruppsamvete som ska ta det yttersta ansvaret för gruppens välfärd. därför har vi regelbundet gruppsamvetsmöten. Gruppsamvetsmötet är gruppens självrannsakan utifrån AA:s Tolv Traditioner. Det är viktigt att vi har i åtanke AA:s principer.

-  att alla har samma rätt att göra sin röst hörd.

- att lyssna noga på minoriteter, många gånger har det visat sig att minoriteten har haft rätt, eller åtminstone kunna påverka gruppsamvetet till ett klokare beslut.

- att hålla Traditionerna levande i gruppen, genom t.ex. regelbundna traditionsmöten, så att gruppen som helhet är kunnig.

En kunnig grupp fattar i regel klokare beslut än en okunnig.

Taget ur servicehandboken bilaga 1.

2.  Förslag till Dagordning

Roger A  öppnade mötet med en inledning tidigare. 12 traditionerna. (finns på hemsidan)

2     Ordförande och sekreterare utses, dagordningen godkännes. (nominera gärna er själva eller fråga vederbörande först om ni nominerar någon annan.)

3     De närvarande presenterar sig

4     Övriga frågor anmäls (tas upp i punkt 10)

5     Föregående protokoll redovisas

6     Frågor att diskutera och ev. fatta beslut om.

7     Eventuella frågor från PM:et (praktiska mötet)

8     Någon av traditionerna

9     T.ex. Gruppsamvetsfrågor som givits förslag på tidigare eller egna förslag.

10   Övriga frågor

11   Avslutning och lite omdömen om mötet.

12   Nästa gruppsamvetsmöte. Påminnelse om tradition 7 (hatten)

//Roger - alkoholist

Beslut: Dagordningen - godkändes - Mötesordförande Roger A- godkändes - Sekreterare Anne K (Åland) - godkändes.

 3. Presentationer av mötesdeltagarna

Roger A, Anne K (Åland), Åke T, Peter M,

4. Övriga frågor anmäls (tas upp under punkt 10) 2 stycken anmälda (Roger A och Åke T).

5. Föregående Gruppsamvetsmötesprotokoll redovisades

6.   Frågor att diskutera och ev. fatta beslut om.

Vi kan väl börja med att diskutera den gemensamma frågan från GSR:arna, att be medlemmar som vill vara kvar i AA-12 steg att ge sig tillkänna före årsskiftet, om så bara med sitt namn, för att kunna bekräfta och logga ut de som inte längre är medlemmar i den här gruppen.

Det behövs en uppdatering lite då och då för att fånga upp de som glömt att be om utloggning själva.

Roger A

Jag tycker som Roger, vi har över 200 registrerade i delningslistan och den har fyllts på hela tiden sedan aa12 -steg startade, några har avlidit, några har bytt e-post adress & många lyssnar bara

Jag tycker att vi skickar ut en fråga till samtliga listade adresser & kollar hur många som svarar & svarar man inte så stryker vi dessa från delningslista (min syn på saken)!

Välkomstvärden har tillgång till maillistorna & kan skicka ut frågan på respektive registrerade e-post adress så ser man om adressen existerar, jag kan hjälpa till om det behövs!

Åke T.

Kan mötet besluta att tänkta medlemmar - GSR + Välkomstvärden tar kontakt med inloggade mailadresser?

Roger alkoholist/ordförande

Beslut: .välkomstvärd(Anne K) + GSR (Åke) kontaktar inloggade mailadresser

När - hur, gör dom upp sinsemellan.

Roger alkoholist/ordf.

7. Eventuella frågor från PM:et (praktiska mötet) Inga frågor hittades från föregående PM:et

8. Någon av traditionerna - Tradition Ett

Tradition 1: Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknade beror på sammanhållningen i AA.

-Tanken med P.8 är som jag förstår att man på ett live möte diskuterar/delar runt vald tradition eftersom det i vårt avlånga land är dåligt med rena traditions möten!

Vad som får mig att tänka på vad gäller 1:a traditionen är hur viktigt det är att vi har gruppsamvetsmöten, många tänker ofta: Vår grupp fungerar bra, vi får in pengar i hatten så vi klarar oss, vi har ju inga problem!

Men vad händer när någon helt plötsligt får igenom på ett ”PM” t.ex. ”Vi ska strikt följa ”Blue Card” & då får ingen dela om andra droger än alkohol, hur du känner dig det får du ta med din sponsor (har tyvärr hänt i någon grupp)!

Då kan det vara bra med ett gruppsamvetsmöte & diskutera ”vad är tillfrisknande”, ”vad innebär sjukdomen alkoholism”, ja det finns en hel del anledningar att fundera över 1:a traditionen!

//Åke alkoholist

Om jag tittar in i “ De Tolv Stegen, De Tolv Traditionerna” står det bl.a. sid 93:

“...våra tolv steg mot tillfrisknande är bara förslag. De tolv traditionerna, som garanterar AA:s sammanhållning, innehåller inte heller ett enda “du får inte”. De säger om och om igen “vi bör”.

“För många betyder denna frihet för individen rena rama anarkin. Varje nykomling, varje intresserad som kommer i kontakt med AA för första gången är högst förvirrad. De ser en frihet, som gränsar till självsvåld och dock känner de med det samma att AA har en oemotståndlig styrka i sitt mål och i sin verksamhet. “Hur kan en sådan hop av anarkister över huvudtaget fungera? Frågar de.”

 "Hur i all sin dar kan de sätta sin gemensamma välfärd i första rummet? Vad i himlens namn är det, som håller dem samman?” slut citat.

Lite hjälp på vägen att tycka till.

Roger - alkoholist/ordf.

Slutord i 12 - 12 sid. 94:

“Med förtroende och genom arbete har vi kunnat bygga vidare på, vad vi lärt av otroliga upplevelser. Dessa lever i dag vidare i Anonyma Alkoholisters Tolv Traditioner och stärker vår sammanhållning.”

Roger - alkoholist/ordf.

9 . T.ex. Gruppsamvetsfrågor som givits förslag på tidigare eller egna förslag.

Servicehandbokens ide om ex på frågor att diskutera:

-  Hur tar vi hand om nykomlingar?

-  Hur för vi budskapet vidare?

-  Hur hanterar vi andra problem än alkohol?

-  Hur agerar vi när det kommer berusade personer? (svår fråga här på nätet?)

-  Hur får vi tjänare till service?

-  Hur väl för vi budskapet vidare till en nykomling?

Roger - alkoholist/ ordf.

Tankar kring fråga 3 (hur hanterar vi andra problem än alkohol?)

“BLUECARD”   

 DETTA ÄR ETT SLUTET MÖTE HOS ANONYMA ALKOHOLISTER

I enlighet med AA:s enda syfte så är deltagandet i slutna möten begränsat till personer som har en önskan att sluta dricka. Om du tror att du har problem med alkohol så är du välkommen att delta i detta möte. Vi föreslår att då vi talar om våra problem begränsar vi oss till hur dessa problem står i relation till alkoholism.

(1987 års ”General Service Conference” gjorde denna deklaration giltig som ett

komplement till vår AA-service för de grupper som önskar använda den.)

Personligen är jag - för - BLUECARD. Att vi i så stor utsträckning som möjligt bara delar om saker som är alkoholrelaterade.

Går jag en virkkurs, kan jag inte kräva att andra ska känna igen sig och bli hjälpta, om jag delar om plankor och bräder. Ingen blir ju nekade till AA, men man bör bli uppmärksammad, så ödmjukt som möjligt, att det finns andra gemenskaper också.

Roger - alkoholist

- Hur väl för vi budskapet vidare till en nykomling.

Till att börja med,

Borde välkomstvärdarnas budskap göras lite tydligare?

Många nykomlingar berättar att dom inte riktigt vet hur det går till här på AA12-steg.

Kan det göra att rädslan att göra fel utmynnar i att man hellre “bara” lyssnar och inte vågar “göra fel i en delning?”

Roger - alkoholist

På det praktiska mötet på AA-12 2013-03-18 blev Anne Korpi från Åland välkomstvärd.

Då togs beslutet att välkomstvärdarna (vi var två då, men en ville bort från listan) tillsammans med fadderpoolen skulle utarbeta ett välkomstbrev och inloggningsinformation.

Välkomstbrevet

Varmt välkommen till AA12-steg.se, ett svenskt AA-möte på nätet.

AA – Anonyma alkoholister är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, förhoppningar och styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.

Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta dricka.

Har du samma önskan som vi, så har du nu kommit rätt.

Här kan du ge dig själv en chans att prova AA:s program för tillfrisknande.

AA12-steg är ett forum där vi delar om hur vi var, vad som hände med oss, och hur vi är nu när det gäller att tillfriskna från alkoholism.

Vi delar om AA:s 12 steg och 12 traditioner och hjälper dig – och varandra - på vägen till tillfrisknande.

Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra, och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

AA12-steg.se är ingen ersättning för riktiga, levande AA-möten. Vi vill se oss som ett komplement, ett alternativ, som finns tillgängligt dygnet runt, alla veckans dagar..

AA-litteratur är till stor hjälp.

"Stora Boken" utgör den viktigaste delen i AA-litteraturen.

Boken går i svensk version under namnet Anonyma Alkoholister.

Boken innehåller ett tolvstegprogram, för att den drabbade ska kunna tillfriskna från alkoholismen, med instruktioner hur man gör, steg för steg.

Gå gärna in på hemsidan och läs om hur denna maillista fungerar: www.aa12-steg.se  

Du blir medlem i vår gemenskap genom att besvara detta mail.

Med sinnesro och återigen

VARMT VÄLKOMMEN!

Varma tankar och kram

I ljus och kärlek

Anne från Åland Alkoholist och Välkomstvärd

Inloggningsinformationen

Hej igen!

Då loggar jag in dig under adressen_________________ och önskar dig hjärtligt välkommen.

Dina delningar skickar du till :  aa12-steg@aa12-steg.se

Här på nätmötet som är öppet dygnet runt finns en mötesstruktur.

Mötesstrukturen är baserad på Stora Bokens 12- steg och 12 - traditioner, samt något som heter Dagliga Reflektioner.

Är det här din första kontakt med AA och du undrar över något har vi så kallade faddrar.

En fadder är en medlem som hjälper dig som är helt ny tillrätta i gruppen.

Han eller Hon kan förklara olika saker och finns tillhands för frågor av olika slag.

Anders S kan nås under :

Birgitta J-W kan nås under:

Jag som välkomstvärd svarar mer än gärna på frågor om du vill skriva privat:

anne.korpi.kastinen@gmail.com

Varmt välkommen till Gemenskapen

Varma tankar och kram i ljus och kärlek

Anne Korpi - Kastinen från Åland

Alkoholist och Välkomstvärd

Kramar i ljus och kärlek

Anne från Åland Alkoholist

- Skulle det underlätta om redan valda tjänare i god tid före PM ger sig till känna om sitt uppdrag, och talar om att medlemmar före mötet, får skriva privat och ställa frågor. Då kanske man inte behöver känna sig “dum” inför alla andra.

Några tankar från Roger - alkoholist.

10.   Övriga frågor - Inga övriga frågor anmäldes

11   Avslutning och lite omdömen om mötet.

Jag heter Roger och är alkoholist.

Jag vill tacka alla som medverkat i vårt GSM för förtroendet för mig att vara ordförande.

Hoppas att inget är glömt. Service är för mig en stor del i mitt tillfrisknande.

12   Nästa gruppsamvetsmöte. Påminnelse om tradition 7 (hatten)

Beslut: Vi kan då fastställa att nästa GSM hålls den 2:a juni 2014.

Anne Korpi från Åland Alkoholist

Sekreterare detta GSM.