Protokoll fört vid AA aa12-steg´s Gruppsamvetsmöte (GSM) juni 2012 (15/6 -

4/7)

 

1. Åke T öppnade mötet och hälsade alla välkomna och inledde med..

 

Första Traditionen - Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, per¬sonligt tillfrisknande beror på sammanhållningen i AA.

 

"En välmående AA-grupp erbjuder ett bättre personligt tillfrisknande än en grupp med stän-diga konflikter och motsättningar, visar erfarenheten. Därför är vår gemensamma välfärd vårt huvudfokus på Gruppsamvetsmötet".

 

Andra Traditionen - För vår grupp finns bara en högsta auktoritet - en älskande Gud, såsom han kommer till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete.

Våra ledare är blott betrod¬da tjänare de styr oss inte.

 

"Sålunda är det vårt gemensamma gruppsamvete som ska ta det yttersta ansvaret för gruppens välfärd. Därför har vi regelbundet Gruppsamvetsmöten".

Gruppsamvetsmötet är gruppens självrannsakan utifrån AA:s Tolv Traditioner.

Det är viktigt att vi har AA:s principer i åtanke:

 

Att.. alla har samma rätt att göra sin röst hörd.

Att.. lyssna noga på minoriteter, många gånger har det visat sig att minoriteten har haft rätt eller åtminstone kunnat påverka gruppsamvetet till ett klokare beslut.

Att.. hålla Traditionerna levande i gruppen, genom t ex regelbundna traditionsmöten, så att gruppen som helhet är kunnig. En kunnig grupp fattar i regel klokare beslut än en okunnig.

 

AA:s 12 Traditioner lades även ut och kunde läsas.

 

2. Val av mötestjänare och förslag på Dagordning - Godkändes Mötesordförande - Åke T Sekreterare - Yvonne L

 

3. Presentation och förväntningar inför gruppsamvetsmötet

 

Åke T, Bi, Roger, Stefan, Yvonne L, Anne (Åland), Magdalena, Ingrid och Birgitta S-B presenterade sig.

 

4. Övriga frågor anmäls (tas upp under punkt 10) 3 stycken anmälda (Bi)

 

5. Förra gruppsamvetsmötes protokoll - detta är gruppens första GSM.

 

6. Frågor att diskutera och ev. besluta om - se föregående punkt.

 

7. Från senaste praktiska mötet - 1 bordlagd

 

Gällande copyright och gruppens utskick av DR o Bill´s?

Inga synpunkter, kommentarer eller nya förslag inkom och frågan verkar färdig diskuterad.

 

Beslut: Vi fortsätter som tidigare att lägga ut "Dagliga Reflektioner" & "Som Bill ser det" .

 

8. Någon av traditionerna - Första Traditionen

 

1:a Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande beror på sam-manhållningen i AA.

 

Med detta avses välfärden i den egna hemmagruppen, likväl som i andra grupper, kommittéer och AA som helhet.

Individens personliga tillfrisknande är beroende av en väl fungerande hemma¬grupp.

En väl fungerande och kunnig AA-grupp erbjuder bättre tillfrisknande än en grupp med ständiga problem och motsättningar, det visar erfarenheten.

Så låt oss titta lite på vad som kan menas med en väl fungerande hemmagrupp innan vi går vidare.

Vad är en AA-grupp?

Ofta hörs sägas att om två eller flera alkoholister träffas för sin nykterhet, så kan de kalla sig en AA-grupp. Stämmer det?

 

JA i princip, men vi bör nog lägga till att gruppens syfte är att ägna sig åt tillfrisknande enligt AA:s Tolv steg och Tolv traditioner för att det ska kunna kallas en AA-grupp.

 

Det finns ett beslut taget av Servicekonferensen i USA och Kanada som kan tjäna som en rekom¬mendation även i Sverige.

I den listas sex kriterier för att man ska vara en AA-grupp:

 

- alla medlemmar i en grupp är alkoholister, och alla alkoholister är kvalificerade för medlemskap.

- Som grupp är de helt och hållet självförsörjande

- En grupps primära syfte är att hjälpa alkoholister att tillfriskna med hjälp av de Tolv stegen.

- Som grupp har de ingen anknytning till andra organisationer eller sammanslutningar.

- Som grupp har de inga åsikter i frågor som ligger utanför det primära syftet.

- Som grupp är principerna för kontakter utåt baserade på attraktionsförmåga, snarare än på propaganda. I kontakterna med press, radio och film bevarar individerna sin anonymitet.

 

Här kommer en del och lite förkortade svar eller kommentaren från frågeställningar som lades ut att diskuteras:

 

Är jag i min grupp en helande, hjälpsam och förenande person, håller jag mig utanför eller är jag söndrande?

 

- Jag försöker "leva som jag lär", jag är en del av gruppen, jag klarar mig inte utan AA, men AA-gruppen klarar sig utan mig, jag lyssnar på alla, jag står för mina åsikter, men det är majoriteten och gruppsamvetet som beslutar.

 

- Jag känner att min avsikt är att vara hjälpsam osv. Men vad vet jag egentligen hur det jag skriver mot tas? Jag må ju våga dela allt inom mej och jag må ju våga skriva det på mitt sätt och ha tillit till att övriga i gruppen har samma tillåtande hållning , som jag själv.

 

Går jag på tillräckligt många AA-möten och läser tillräckligt i AA:s litteratur för att vara i kontakt med programmet?

 

- Jag går stadigt på 2 live möten i veckan, är med i båda mailgrupperna, läser alla delningar, delar nog lite för sällan, familjen & hunden kräver sin tid. Studier AA-litteratur kontinuerligt, har en hel del telefon kontakt med AA-vänner.

 

- Jag menar att jag är det fortfarande, efter 24 år går jag kontinuerligt så som det rekommenderades från början men, jag har förstått att trots att jag absolut i försten gjorde programmet enligt Stora Boken, så har jag inte den metodiken helt aktuell, jag har prövat att söka en Stora Boken sponsor för att göra om stegen, främst 4-5 stegen, varpå tycker jag 6 o 7 enkelt faller på plats igen.

Men ja får inte till det med de Stora-boken-kunniga, de tycks anse jag ska ringa så fort jag gör "fel" men jag är ju van att via programmet reda ut det och att ta upp det i gruppen varje vecka, dagligen och genast inuti mej själv, rannsaka och lägga i Guds Glömskans Hav!

 

- Då för många år sedan när jag bokstavligen genomförde SB:s metod, då sades det att: det var viktigt att vi verkligen förstod innebörden i SB och förmådde översätta detta till vår egen vokabulär, dvs. att bruka SB i vår egen kontext och med våra egna koder. Tillfrisknande!

 

Går jag bara på AA-möten eller är jag med i AA? Tar jag ansvar för min hemmagrupp?

 

- För mig är det viktigt att tjäna AA-gemenskapen, (jag har fått en andra

chans) jag ställer upp på alla tjänar uppdrag, det viktiga för mig är "att föra budskapet vidare", finnas där när någon behöver hjälp.

 

Anser jag att jag kommit såpass långt i AA att jag inte längre behöver ta på mig vissa sysslor?

 

- Hoppas att jag aldrig kommer till det stadiet i mitt liv.

 

- Jag har varit allt inkl. servicedelegat och jag gör gärna ännu mer men, rotationsprincipen är hindrande. Så visst vill jag öppna och koka kaffe, hur mycke jag än gjort i programmet blir jag aldrig så fullärd att jag inte skulle göra service.

 

Hur är det med skvaller? Gör jag andras självrannsakan?

 

- Ibland händer det nog, jag försöker och ber dagligen att jag ska bli befriad från detta.

 

- Härvidlag felar jag ibland och det känns genast inuti, vilken lycka att steg 10 finns.

 

Är jag vänlig och kärleksfull mot alla medlemmar eller bara vissa utvalda?

 

- Jag anser att alla människor har lika värde, jag ber dagligen om att få vara ödmjuk, kärleksfull och ärlig mot mina medmänniskor, för mig är det viktigt med "princip före person".

 

- I flera år trodde jag: Jag må älska mej själv först innan ja kan älska en annan. Samtidigt ska ja göra min egen inventering och rannsakan och alltså ingen annans och dessutom älska min fiende.

Så motsägelsefullt, men hur det nu var så kom jag ändå fram till att genom att faktiskt vara förlåtande o insiktsfull om min del i en disbyt o alltså se den andres del också till att när andra sårade mej, uppenbart bar sej illa åt emot mej - att just genom att älska min fiende så förlöstes den Gudomliga Kärlek som gjorde att jag kunde älska också mej själv, alltså genom att älska andra först hittar jag fram till mej själv i kombination med att se, utan att döma andra kan jag identifiera mina egna brister och genom att bli sårad av andras brister och i samband därmed rannsaka, vad som verkligen är min del i reaktionen och förhålla mej kärleksfull till "symbiosens katalysatorer" då kommer Guds helande Kärlek mig till godo och därmed kom jag att känna duglighet inför mej själv typ: jag älskar mej själv men att Gud älskar mej beror inte på att jag är god, utan Gud är god.

 

- Att börja älska mig själv betyder för mig att jag till slut, med så positiva tankar som möjligt, börjar lita på mina beslut o handlingar.

Att börja älska andra betyder också att jag litar på att deras beslut o handlingar är just deras och inte behöver vara samma som mina.

Från början, för att underlätta mitt beteende mot andra, levde jag "som om".

Jag tog emot andras åsikter och betedde mig "som om" dom redan från början var mina bästa vänner.

 

9. Gruppsamvetsfrågor (något som gruppen tycker är extra viktigt just nu).

 

a) Anders S

Ja då tar jag upp följande: Denna grupp uppfyller inte kriterierna för en AA-grupp, nämligen föra budskapet vidare enligt trad 5 och stora boken. Det är mest hittat på som gäller här. Hur vill ni ha det? Läs på, gör om och gör rätt!

 

Åke T

Jag tycker att gruppen följer Tradition 5. Jag har inte sett någonstans att man slaviskt måste citera "SB", vår sjukdom handlar om mycket mer än "alkohol"

(symtom på vår sjukdom & medicin som vi tror hjälper i vår besatthet), tillfrisknandet handlar mycket mer om att må bra, vara tillfreds med sitt liv, gå emot sina rädslor, umgås, trivas med sig själv och andra.

För mig handlar tradition 5 om att vi ska finnas när folk behöver hjälp, inte bara när nykomlingarna knackar på porten (en alkoholist som söker hjälp lider också).

"Föra budskapet vidare" handlar om att dela/berätta om hur jag gjort för att gå vidare i mitt tillfrisknade, dela om vad som får mig att må bra (kan vara skogen, min hund, gemenskapen, tja vad som helst "högt i tillfrisknandets tak"), jag tror inte att någon annan människa ska komma här och påpeka vad som är rätt eller fel, låt gruppsamvetet styra! (min åsikt).

 

b) Anne (Åland)

Jag undrar fortfarande om det är befogat att ha två grupper?

Sjukdomen är densamma men samhället ser annorlunda ut. Informationsflödet är gigantiskt Att föra ut AA :s budskap, samt ta emot och hjälpa de som kommer till någon av AA sidorna, bland över 50 miljoner Google sökningar.

En nykomling tyckte det var bra med två grupper som hade olika syften?

De flesta är med i båda grupperna. Personligen tycker jag det vore lättare att koncentrera mig på en grupp, orken räcker liksom inte till!

 

c) Göran S

Erfarenheterna - i vilket fall som jag upplever de drygt sju år som jag upplevt av AA-grupper på webben, så är jag numer innerlikt tacksam till för det finns ett - svenskt- alternativ till den enda ursprungs gruppen.

Berättar gärna, lite mer och vid sidan om, varför jag tycker som jag tycker.

 

Bi

Jag är bara med i 1 grupp, denna. Jag har nära släkt i den andre. Det har rekommenderats i de AA-sammanhang jag verkat att närstående i princip inte ska "gå" till samma grupp. Dels av hänsyn till varandra, men också lika mycket hänsyn till gruppen.

Men jag har även annan orsak till att jag inte vill, inte orkar, inte utsätter mej för, att vara med i den andra gruppen - orsaken är personlig. I ett Krig kan också förloraren vinna - det fanns ju 2 grupper.

Men jag tror detta finns i båda grupperna och hoppas det ska leda till helande.

Jag skrev om mina brister och att jag menar att jag tagit gruppansvar genom att bara vara i en grupp.

 

10. Övriga frågor - 3 stycken (bi)

 

a) jag önskar att vi diskuterar kring vår ekonomi.

 

Ofta upprepning av kontonummer, tycker jag. Varför finns inte kontonumret med på aa12-stegs hemsida? Är det en säkerhetsåtgärd?

Om vi ska visa nykomling innebörd av Frivilliga Bidrag borde vi ha en sådan info-text som är allmängiltig, utformad av AA om helhet, en sån finns kanske redan?

 

Beslut: Kontonumret (hatten) bör skrivas in på "aa12-stegs hemsida, startsidan". Det fodras också att medlemmarna blir lite mer generösare med frivilliga bidrag till hatten ifall gruppen ska överleva.

 

b) jag önskar att vi diskuterar huruvida vi kan nominera nån från vår grupp till krets, region, servicekonferens , nordisk representant osv.

 

Beslut: Detta GSM-möte uppdrar till nästa "PM" att ta upp frågan om ev.

krets tillhörighet & representationsform, samt hur information från servicekonferensen ska nå ut till gruppens medlemmar. GSR och vice GSR representerar aa12steg-gruppen vid kretsmöten.

 

c) Jag önskar att vi diskuterar kring vad anonymiteten egentligen mer än...!!!

 

- Anonymiteten betyder väl djupare än bara att vi inte ska tala om vem som är på Möten och i AA.

Det e ju de andliga grundvalen för våra traditioner och för mej betyder det också en integritetsfråga, dvs. att vi inte ska peta i varandras åsikter och vad andra "tycker" ska de ha rätt att få framföra, metoden i AA e en monolog inte dialog, förutom i vår relation till vår sponsor.

 

- Jag funderar gärna runt anonymiteten som jag ser som en central del i AA och det understryks ju av namnet AA. Jag menar att anonymiteten fyller flera funktioner. Dels kan det göra nykomlingen mer modig och mer trygg i sin nynykterhet, i hopp om att hans omständigheter får vara något som inte diskuteras på stan.

Anonymiteten står också för att yrkeskarriär - icke yrkeskarriär, familj - icke familj osv. är sekundärt och i många stycken totalt ointressant och därmed ingår i anonymiteten. Vi medlemmar är alkoholister, det är det som förenar oss och vi är därmed varandras likar.

 

- Vi inom gemenskapen är ju inte anonyma mot varandra. Det krävs av oss att vara öppna och ärliga för att kunna stötta på rätt sätt.

Att några tillsammans, med ödmjukhet, kan prata om hur vi bäst kan hjälpa någon som mår dåligt. För att budskapet ska bli 1 och inte 10 individuella.

 

- I dag så berättar jag inte ens för mina nära & kära vilka som är på mötena, jag kan berätta vad vi delat om, inga personliga saker.

 

11. Avslutning, ordet går runt.

 

Då är det dags att summera aa12-steg:s första gruppsamvetsmöte, jag tackar för förtroendet att vara mötesordförande.

Detta GSM har gett mig en hel del att tänka på i mitt tjänaruppdrag som GSR, även som kassör, jag förstår lite bättre era förväntningar på gruppen & varandra.

Jag tycker att taket har varit högt i delningarna (bara synd att inte alla är med & tycker, har sett en del dela om andra saker, men detta GSM verkar liksom inte ha existerad för en del, är inte gruppens "välfärd viktig?) Jag tänker i alla fall under min tjänartid jobba stenhårt för att aa12-steg ska må bra & utvecklas enligt AA:s 12-steg, 12 Traditioner och AA:s Tolv koncept för service i världen/De tre legaten!

Det handlar en hel del om att föra budskapet vidare!

 

13. Nästa gruppsamvetsmöte, hatten går runt och Sinnesrobönen.

 

Nästa GSM startar 2012-12-15.

Ni får gärna skicka in frivilliga till konto: 8257-8,423 471 960-9

 

Gud, ge mig Sinnesro

Att Acceptera det jag inte kan förändra

Mod att förändra det jag kan

Och Förstånd att inse skillnaden

 

Åke alkoholist, GSR & Mötesordförande avslutade med..

Jag tackar för förtroendet att jag fått leda detta "Gruppsamvetsmöte", jag tackar för alla fina & konstruktiva delningar!

Väl mött i december till nästa GSM-möte, jag hoppas att fler deltar i delningarna!

 

Yvonne L alkoholist

Sekreterare detta GSM.